Werk maken van vrije tijd

‘Corona update’ instrument voor actualisering (toeristisch) beleid

In de afgelopen tijd is ZKA op verschillende manieren actief geweest bij het inzichtelijk maken van de (mogelijke) gevolgen van de Coronacrisis en de aanpak om hier weer uit te komen. 


In dit artikel gaan we in op de gevolgen voor het toeristische beleid van gemeenten en meer in het bijzonder de gemeente Haarlemmermeer, waar we kort voor het uitbreken van de Coronacrisis in nauwe samenwerking met de gemeente zelf en alle stakeholders een nieuwe, ambitieuze visie opstelden. Haarlemmermeer is economisch gezien de zwaarst getroffen gemeente van Nederland door de Coronacrisis met een krimp van 28%. Het sterk internationale karakter van de gemeente, de sterke verwevenheid met Amsterdam en de luchthaven Schiphol binnen haar grenzen waren hier mede schuldig aan.


Omdat de toeristische visie nog niet door de raad behandeld was en het onzeker was of de visie ondanks de tijdshorizon van 2025 toekomst-‘proof’ was, is in overleg besloten om een Corona-update uit te voeren. Hierin hebben we per ontwikkellijn uit de visie, eerst geschetst wat er in de eerste helft van 2020 door het Coronavirus is gebeurd in de sector en vervolgens wat dit betekent voor de kansen en bedreigingen op korte en langere termijn. Tot slot is per ontwikkellijn aangegeven of de doelstellingen, kaders en actiepunten uit de visie en het actieprogramma overeind bleven of dat aanpassing, vertraging of versnelling gewenst was. Afsluitend zijn enkele belangrijke conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. De eerste is dat de effecten van de crisis nog lang zullen doorwerken op vrijwel de gehele toeristisch-recreatieve sector. De verwachting is dat in de 2e helft van 2021 de weg omhoog weer wordt ingezet en er pas in 2022 (voor een aantal deelsectoren althans) weer sprake is van een min of meer ‘normaal’ jaar.

 

Omdat het beleid is ingezet op een tijdshorizon van 2025, stelden we voor om hier op hoofdlijnen aan vast te houden, waarbij wel aangetekend is dat zeker internationale markten (zakelijk en toeristisch), met name als deze te maken hebben met grote aantallen mensen (congressen, grote evenementen e.d.) er nog lang over zullen doen voordat deze het oude niveau bereikt hebben. Aanvullend is geadviseerd dat er op korte termijn wel kansen liggen voor bijeenkomsten met kleinere groepen, als er parallel ingezet wordt op veiligheid.

 

Verder stelden we voor om op korte termijn versneld in te zetten op het ontwikkelen van een sterk eigen profiel/destinatie gericht op eigen en regionale inwoners en de binnenlandse markt om de eenzijdige afhankelijkheid van Amsterdam en Schiphol te verminderen. Hierin past ook het versterken van de beleving in het landschap en in de winkelcentra. Een andere aanbeveling was om het bundeling van de ruim aanwezige kennis, netwerken en technologie binnen Haarlemmermeer en de MRA-regio te continueren en te intensiveren om vernieuwd en verbeterd de crisis uit te komen. Belangrijk hierbij is om een goede balans na te streven tussen economie, leefbaarheid en een duurzame omgeving.

 

En tot slot was er een aanbeveling gericht op een specifieke sector: voorgesteld is om een speciale taskforce in te richten, gericht op (en met) de hotelsector gezien het grote economische en financiële belang van deze sector (ook voor de gemeente zelf). Onderdeel van de aanpak hierbij was het doen van onderzoek naar de vitaliteit van deze sector (kwaliteit, perspectieven, wat houdt de sector bezig op termijn) en het hieruit ontwikkelen van nieuwe strategieën om meer te excelleren of te transformeren waar nodig. Deze aanbeveling wordt door de gemeente meegenomen bij de behandeling van het raadsvoorstel over de aparte nota verblijfsaccommodatie, die het bestaande hotelbeleid gaat vervangen.

 

Half september is het advies (visie inclusief Corona-update) in de Raad besproken, waarbij deze over het algemeen positief was over de in te zetten koers. Omdat dit advies voor de eerste keer de toeristische samenhang in Haarlemmermeer aantoont, ontstaat begrip voor de toeristische positie van de gemeente en de kansen die er liggen. Met name de lokale focus en de inzet op bewoners als bezoekers, vindt men gelet op de huidige tijd passend. Zorgen blijven er natuurlijk voor de lange termijn, omdat de toeristische sector in Haarlemmermeer grotendeels afhankelijk is van het internationale toerisme, vanwege Schiphol en de ligging ten opzichte van Amsterdam.

Wilt u meer informatie over het ontwikkelen van toeristisch beleid en Corona updates? Neem dan contact op met Gré Beekers op 06 5126 54 01.