Werk maken van vrije tijd

Crisis biedt kansen voor herijking toeristisch product

De vrijetijdssector is in de afgelopen maanden hard geraakt door de COVID-19-crisis. Ook nu de maatregelen enigszins versoepeld zijn hebben de meeste deelsectoren het lastig en zijn vele bedrijven en instellingen afhankelijk van steunmaatregelen. Bedrijven die een cruciale positie innemen in de Nederlandse economie, zoals KLM, ontvingen zelfs extra steun van de overheid. Daaraan werd de voorwaarde gekoppeld dat het bedrijf versneld gaat verduurzamen. Dit is in lijn met het advies door de denktank onder voorzitterschap van de SER, die kansen ziet om deze crisis te gebruiken om versneld stappen te zetten naar een duurzamer verdienmodel.

 

Ook op andere schaalniveaus zijn er problemen voor de vrijetijdssector. Voor veel gemeenten en regio’s zijn toerisme en recreatie goed voor bijna 10% van de werkgelegenheid. In sommige gebieden verdubbelt in het toeristische seizoen het aantal personen dat in de gemeente overnacht zelfs. Het wegvallen van cruciale bedrijven en instellingen kan de lokale economie dus sterk aantasten, wat op de middellange termijn zeer onwenselijk is omdat dit kan leiden tot een directe aantasting van het voorzieningenniveau en daarmee de leefbaarheid, ook voor de eigen inwoners. De opgave die er door de COVID-19-crisis ligt is dus reëel en komt bovenop andere opgaven waarvoor gemeenten en provincies staan, zoals verduurzaming. Gezien het belang in de economische structuur is meer aandacht voor verduurzaming in de vrijetijdssector, met mogelijk een sturende rol voor de overheid, niet meer dan logisch.   

 

Eerst meten, dan bijsturen
Het is de visie van ZKA dat er in een toekomstbestendige vrijetijdssector voldoende balans bestaat tussen 1 geld verdienen (economie), 2 bijdragen aan het woongenot (samenleving) en 3 behouden van de kwaliteit van de leefomgeving (omgeving). Daarom heeft ZKA Leisure Consultants begin dit jaar het Dashboard Impact Toerisme (DIT) ontwikkeld. Met het dashboard brengt ZKA op efficiënte wijze de impact van toerisme op de economie, samenleving en omgeving in kaart, aan de hand van meer dan 50 indicatoren. De huidige stand van zaken van de vrijetijdssector wordt dus belicht, en geeft antwoord op vragen als:

  • Welk profiel heeft het huidige toerisme? Voor welke economische bijdrage zorgt het (vóór en tijdens de COVID-19-crisis)?
  • Draagt de sector voldoende bij aan de duurzaamheidsdoelstelling die we met z’n allen hebben, ondanks de huidige crisis?
  • Profiteren inwoners voldoende van toerisme mee en is er voldoende draagvlak?

Kortom: het Dashboard Impact Toerisme laat zien hoe de sector ervoor staat en hoe toekomstbestendig deze is. Daarbij worden de scores op indicatoren vergeleken met andere gebieden in Nederland. Zeker in deze tijden is zo’n objectieve meting belangrijk om de juiste maatregelen voor de toekomst te kunnen nemen. Niet alleen voor de korte termijn, maar ook voor de middellange termijn. Hoe kunnen we eraan bijdragen dat de vrijetijdssector zich voldoende herstelt en wel op zo’n manier dat het bijdraagt aan andere belangrijke doelstellingen, zoals op het vlak van duurzaamheid? En wat zijn concrete maatregelen die daarbij kunnen helpen? ZKA formuleert voor u op basis van deze objectieve meting aanbevelingen om de vrijetijdssector te versterken, die als basis kunnen dienen om sterker uit deze crisis te komen.Meer weten

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met Tom Gosens of Ronald Haagen.