Werk maken van vrije tijd

Is uw bestemming klaar voor de nieuwe werkelijkheid?

Nederlanders gingen dit jaar massaal op vakantie in eigen land. Campings en vakantieparken zaten overvol, terwijl groepsaccommodaties en hotels in delen van Nederland dit jaar het aantal gasten fors zagen teruglopen. Het gedrag en de behoeftes van mensen lijkt te zijn veranderd. Waar voorheen de grote steden in trek waren, zijn de winnaars dit jaar vooral gebieden die rust en ruimte uitstralen. Veranderende wensen van de consument en het coronavirus zijn niet de enige sleutelbegrippen van 2020. Discussies rondom overtoerisme, toerisme in balans en waardevol toerisme zorgen eveneens voor een nieuwe dynamiek in de sector. Genoeg aanleiding om 3 punten te delen die het de moeite waard maken om met elkaar in gesprek te gaan, als startpunt voor herstel van uw toeristisch-recreatieve sector.

 

Door corona is de sector geconfronteerd met acute uitdagingen, maar ook kansen
Dat de vrijetijdseconomie hard wordt geraakt door de coronacrisis is inmiddels wel bekend. Wat de exacte gevolgen zijn blijft gissen, maar een aantal zaken zijn afgelopen maanden wel duidelijk geworden. Ondernemers die snel wisten te anticiperen op het “nieuwe normaal” wisten meer gasten te trekken dan ondernemers die bleven afwachten. Sneller dan ooit hebben bedrijven (gedeeltelijk) hun businessmodel moeten omgooien. Dankzij dit ingrijpen konden sommige ondernemers het verlies aan bezoek en omzet enigszins dempen. Maar, blijkt nu, heeft dit ook geleid tot versnelde innovatie binnen de bedrijfsvoering. Online vindbaarheid, dynamic pricing, extra persoonlijke aandacht, extra veiligheid en regionale en lokale samenwerking bleken belangrijker dan ooit. Zo bleek afgelopen week tijdens een toeristische sessie hoe belangrijk het is om samen na te denken over opgaven en kansen. Een gemeente in Limburg is al een tijd op zoek naar aantrekkelijke mogelijkheden om het station en het achterliggende natuurgebied, routes en camping met elkaar te verbinden. Vanuit ondernemers werd een voorbeeld gegeven van een mede-ondernemer (in de buurgemeente) die de afgelopen periode heeft aangegrepen om tot digitalisering van het e-vervoersmiddelen-verhuur (unlocken met de telefoon) te komen. Op deze manier kunnen recreanten op verschillende locaties hun fiets of vervoersmiddel pakken. Aan het einde van de sessie werden nummers uitgewisseld en de verbinding ondernemer-overheid gelegd.

 

De eisen van de markt veranderen. Veranderen overheid en ondernemers mee?
De wensen en verwachtingen van consument en klant zijn continue aan verandering onderhevig. Dit geldt ook voor de toeristisch-recreatieve sector. Daar waar de eisen van de markt veranderen, moeten overheid en ondernemers mee veranderen. Hierbij horen vragen als “Wie is onze (toekomstige) gast?”, “Waarom komt de gast naar onze bestemming”, “Welke normen en waarden vindt de gast (steeds) belangrijk(er)?”. Neem straks maar eens 10 minuten de tijd om over deze vragen na te denken. Je zult zien dat het nog niet zo makkelijk is, zowel op ondernemersniveau als gebiedsniveau. Heroverweging en herpositionering van het toeristisch product kan een goede basis bieden voor toekomstig succes.

Daadkracht is vereist, maar hoe komen we tot uitvoering?
Samen sta je sterker dan alleen
is wellicht een van de meest cliché uitspraken die er bestaat. Toch vat geen uitspraak de nieuwe werkelijkheid beter samen. Waar op korte termijn veel overheidssteun uitging naar stimuleringsmaatregelingen en het verstrekken van extra subsidies, zal de lange termijn onzekerder zijn en daadkracht vragen van alle partijen. Ondernemers versterken elkaar door gedeelde arrangementen aan te bieden of gebruik te maken van elkaars producten. Een camping die lokale streekproducten verkoopt, een vakantiepark die een deal heeft gesloten met de nabijgelegen dagrecreatieve aanbieder. Maar ook regio’s die een gedeelde boodschap uitstralen naar bezoekers. Om volgend seizoen als sector sterk terug te komen, is het belangrijk om nu alle zeilen bij te zetten. Wat dit precies inhoudt voor uw regio is een kwestie van inventariseren en het gesprek (kritisch) aan durven gaan. De bal ligt nu bij overheid en ondernemer: wat is nodig en hoe gaan we dit samen organiseren?

 

De vraag of uw bestemming klaar is voor de nieuwe werkelijkheid is nog niet zo makkelijk. Kijkend naar praktijkvoorbeelden in het land zien we een rode draad bij gebieden waar het relatief goed gaat: sterke samenwerking en een sterke verbinding tussen ondernemers onderling en met overheid. In de huidige turbulente periode dreigen overheid en ondernemers deze verbinding met elkaar te verliezen. Met het einde van het toeristisch seizoen in zicht lijkt nu een goed moment (en adempauze) aangebroken om de koppen terug bij elkaar te steken en bij te sturen waar nodig. Is de belangrijkste behoefte om tot een concrete to-do-list voor ondernemer en gemeente te komen? Of ligt er al een actieplan, maar vraagt dit om bijsturing? En wat krijgt hierin prioriteit? Om dit scherp te krijgen moet je eerst met elkaar om tafel, om vervolgens kansen en uitdagingen (samen met betrokkenen) concreet aan te pakken.

 

Meteen in de actiemodus? Open dan hieronder onze flyer voor meer informatie over de ZKA-Leisure-Bootcamp!